Archive

Mistä Sponsori? Sponsoroinnin ABC

Paitsi aktiivilikkujat, eritoten kilpaurheilijat, tietävät urheiluun tarvittavien tuotteiden määrän ja kustannuksen olevan monesti korkea. Urheiluvälineet ja –vaatteet, lisäravinteet, liikuntapaikkamaksut sekä urheilumatkat ovat monille suuri kuluerä kuukausittain. Eri alojen yrityksistä tai yhdistyksistä voi löytyä apu harrastustoiminnan tukemiseen. Sponsorointisopimukset ja yhteistyödiilit ovat yleisiä, mutta mitä sopimuksiin sisältyy? Mitä on sponsorointi? Mistä aloittaa sponsorien metsästys ja mitä yrityksiltä tulisi kysyä?

Miten Tulla Sponsoroiduksi Urheilijaksi

1. Mitä on sponsorointi?

Sponsorointi on prosessi, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö tukee toista yksityishenkilöä tai yritystä palvelujen, tuotteiden tai varojen muodossa. Sponsorointi ei ole yksisuuntaista, päinvastoin. Sponsorointi on kahden tahon yhteistyötä, josta kumpikin osapuoli hyötyy.

Sponsoroiva yritys hakee usein vastinetta myöntämälleen tuelle. Toivottu vastine voi olla joko yritysimagon nostattamista, medianäkyvyyttä, myyntituloja  tai brändin tunnettavuuden edistämistä. Sponsoroitava yritys tai yksityishenkilö voi hakea yhteistyöltä samoja hyötyjä, monesti kuitenkin sponsoroitavalle painoarvoltaan tärkeintä on isomman yrityksen tuoma näkyvyys, apu tai tuki. Sponsorointisopimukset voivat näin ollen olla kaikkea aineettoman hyödyn ja kuusinumeroisten summien väliltä.

Sponsorointisopimuksia metsästäessä on tärkeä pohtia toki omia toiveita ja tarpeita sponsoroinnille, mutta myös omia vahvuuksia. Sillä kyseessä on yhteistyö, on sponsoroitavalla olla tarjota vastinetta saadulle avulle. Valtteja neuvotteluissa voivat olla näkyvyys, ammatilliset kyvyt, verkostot ja suhdetoiminta sekä ennen kaikkea innovatiivisuus ja motivaatio.

2. Kirjeenvaihto

Lähestyessä toista osapuolta sponsorointiasiossa, on oltava paitsi hyvin valmistautunut, myös kunnioittava, nöyrä ja vastaanottavainen. Yhtä yritystä tai osapuolta voi usein lähestyä vain kerran. Mitä valmistautuneempi on, sitä piemmälle asia usein etenee. Massaviestit eivät ole hyvä vaihtoehto. Kohdeyritykselle lähetettävän viestin tulee joko olla hyvin yksilöity, tai yritykseen voi olla suorassa yhteydessä puhelimitse tiedustellen tapaamisaikaa tai toimintaohjeita.

Ennen kirjeenvaihtoa:

 • Tutustu yritykseen; taustaan, imagoon, tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin
 • Mitä apua toivot yritykseltä?
 • Mitä pystyt tarjoamaan yritykselle?
 • Selvitä keneen olla yhteyksissä sponsorointi- ja yhteostyöasioissa
 • Laadi hakemusta tukeva CV tai printti-/verkkoportfolio
 • Osoita innovatiisuutesi listaamaalla tulevia tapahtumia tai kontakteja
 • Osoita motivaatiosi miettimällä eri tapoja, miten olla mukana yrityksen toiminnassa
 • Mieti miten hyödyntää jo luotuja suhteita ja verkostoja
 • Mieti myös miten hyödyntää ammattiosaamistasi tai koulutustasi

Muista:

 • Ole ytimekäs, mutta kohtelias
 • Osoita päättäväisyyttä, mutta myös nöyryyttä
 • Osoita motivaatiosi ja innokkuutesi
 • Osoita tietämyksesi alasta tai yrityksestä
 • Pidä viesti henkilökohtaisena, vältä massaviestejä
 • Tarkista oikeinkirjoitus
 • Ehdota tapaamista tai tiedustele mahdollisuutta yhteydenottoon puhelimitse
 • Älä pyydä, vaan ehdota ja tarjoa!

3. Taustatiedot

Valmistautuessa, ja yhteistyöosapuolia etsiessä, on suositeltavaa pitäytyä tutun lajin tai toimintaympäristön edustajissa. Mitä enemmän toisesta osapuolesta tietää, ja mitä tutumpi toimialue on, sitä helpompi on osoittaa mahdollista hyötyä yhteistyölle. Omiin kokemuksiin tai tietoon perustuvat yksityiskohdat tuovat mielikuvaa personoidusta yhteydenotosta. Vieraiden lajien tai toimintaympäristöjen yrityksiin lähetettävissä yhteydenotot saattavat helposti aiheuttaa vastaanottajassa olettamuksen massaviestinnästä.

On hyvä tutustua yrityksen tai yhteisön toimintaan ja toimintaperiaatteisiin ennalta. Toisen osapuolen kotisivut ja eri sosiaalisen median sivustot ovat erinomainen tiedonlähde. Tulevat tapahtumat tarjoavat mainion mahdollisuuden paitsi tutustua toisen osapuolen toimintaan ja markkinointiin, myös tarjoaa mahdollisuuden päättäjien tai yhteyshenkilöiden tapaamiseen henkilökohtaisesti.

Sponsorointi, sponsoroijan etsiminen sekä koko prosessi, onkin suoraan verrattavissa työnhakuprosessiin. Kenelle työnhakuprosessi on tuttu, on sponsorointiprosessi helppo toteuttaa. Kuten työnhaussa, myös sponsoroinnissa, valmistautuminen ja panostus sekä motivaatio ovat painoarvoltaan usein merkittävimmät.

4. Media

Ennen pyyntöjä, kysymyksiä tai tiedusteluja, on hyvä pohtia ennalta mitä tarjota vastineeksi sponsorointiavulle. Alla esimerkkejä eri sosiaalisen median kanavista ja keinoista.

Suosituimmat sosiaalisen median sivustot:

 • Instagram
 • Pinterest
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Tumblr.
 • Google+
 • Youtube

Markkinoinnin ja mainonnan keinot:

 • Blogit ja kotisivut
 • Yritysten tapahtumat; messut, promootiot, muut julkiset tapahtumat
 • Urheilutapahtumat, -kilpailut ja –matkat
 • Sosiaalinen media
 • Televisio ja radio
 • Printti- ja verkkomainonta; lehdet, bannerit, flyerit, tienvarsimainonta
 • Kaupungin ja kunnan palvelut ja tapahtumat
 • Verkostoitumistapahtumat ja –seminaarit
 • Seura-, yhdistys ja järjestötoiminta sekä vapaaehtoistyö

5. Ehdot

Yksityishenkilö voi yrityksen lailla tuoda sponsoroivalle yritykselle useita eri hyötyjä. Sovituista yksityiskohdista on kuitenkin hyvä laatia kirjallinen sopimus. Kirjallinen sopimus varmistaa, että kumpikin osapuoli on ymmärtänyt ehdot ja näin vältytään myös mahdollisilta epäselvyyksiltä tai väärinkäsityksiltä.

Sponsoroinnin hyödyt yritykselle:

Lisäys myynneissä

Brändin vahvistaminen

Uudet markkina-alueet

Yritysten välinen suhdetoiminta

Verkostoituminen

Tuotelanseeraus

Asiakaskunnan lisäys tai muutokset

Yhteiskunnallinen tai kunnallinen toiminta

6. Laki

Sponsorointi urheilussa on sponsorointisopimuksista monesti haastavin. Urheilijat ovat usein paljon esillä, ja saattavat olla seuran, liiton tai muun järjestön toimesta mukana edustamassa eri alan yrityksiä tai brändejä. Niin sanottu päällekkäin mainonta tai ristiinmainonta on yleistä urheilussa. Urheilijan tulisikin olla tarkkana ehtoja ja sopimuksia laatiessa – voiko urheilija pysyä vuosien ajan lojaalina sponsoriyritykselle, vai saattaako seura tai liitto käyttää urheilijaa esimerkiksi yhteistyöyritysten mainoskasvona.

Urheilija ei voi taata menestystä, mutta näkyvyyteen liittyvissä ehdoissa voi ja tuleekin pitäytyä. Sponsoroitavan on hyvä sopia tarkat määrät ja aikataulut mainostusta ja promootiota koskevissa asioissa. On molempien tahojen edun mukaista sopia minimimäärät esimerkiksi viikottaiseen sosiaalisen median mainostukseen tai ”postauksiin”. Voidaan myös sopia vuosittaisista työmääristä – sponsoroitava voi sopia olevansa käytettävissä messuilla tai tuotelanseerauksissa, joko ilman erillistä korvausta tai sovittua korvausta vastaan. Yksityiskohtaiset sopimukset ovat molempien tahojen eduksi. Isoimmilla yrityksillä on usein valmiit sopimukset ja ehdot sponsorointiin, pienempien yritysten kanssa on hyvä laatia sopimus, tai vastaavasti sopia asioista kirjallisesti sähköpostitse.

On tärkeää sopia paitsi viikottaisista velvotteista, myös tulevista tapahtumista ja mahdollisista työtehtävistä tai –ajoista. Sponsoroitavan on hyvä osoittaa motivaatiota ja mielenkiintoa olla osallisena sponsoriyrityksen toiminnassa. Asioista on kuitenkin hyvä sopia ennakkoon kirjallisesti, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin jatkossa, ja yhteistyön laatu pysyisi hyvänä.

Sponsorointisopimukseen on hyvä sisällyttää kaikki oleelliset velvoitteet. On hyvä sopia sponsorisopimuksen kestosta, sekä kilpailua rajoittavista tekijöistä. Mikäli sponsoroitava saattaa olla mukana useiden eri yritysten tai järjestöjen toiminnassa, saattaa olla tarpeellista käydä kilpailua koskevat rajoitteet yhdessä läpi. Jälleen kerran, ennakkoon sovittaessa asioista, voidaan välttyä myöhemmiltä väärinkäsityksiltä tai ongelmilta.

Sopimukseen merkitään paitsi sponsoroitavan velvoitteet, toki myös sponsoroivan osapuolen velvollisuudet. Sponsorointisopimus on yhteistyösopimus – näin ollen molemmilla osapuolilla on velvotteita. Sopimuksessa tulee yksityiskohtaisesti määritellä annettavan avun tai tuen laatu sekä määrä. Apu voi olla aineetonta; verkkomainontaa tai –promootiota, yrityksen resurssien käyttöä esimerkiksi tietoteknisissä tai markkinoinnillissa asioissa. Yritys voi myös tarjota sponsoroitavalle tuotteita, korvausta työstä tai maksaa kuukausittaista tukea. Tuotteet voivat olla joko ilmaisia, tai sponsoroitava voi olla oikeutettu henkilökohtaiseen alennukseen. Rahallinen tuki voi myös toteutua komissioperusteisena; sponsoroitava voi markkinoida tuotteita ja saada toteuneista ostoista provisiota/komissiota.

Sponsoroitavan on hyvä olla tietoinen verotusta koskevista kysymyksistä ja velvotteista. Komissiot tai kuukausittainen sponsoriraha saattaa olla verotuksen alaista tuloa. Paikallisen verotoimiston konttorista tai internet –sivuilta voi tarkistaa sponsorointia koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

7. Yhteistyön ylläpito

Yksi sponsoroinnin ja yhteistyön tärkeimmistä yksityiskohdista on yhteistyön laadun varmistaminen, sekä yhteistyön ylläpito. Kaksisuuntainen yhteistyö, yhteistyö, jossa kumpikin osapuoli saa merkittävää hyötyä, on hedelmällisin sponsoroinnin muoto. Pitämällä yhteistyöosapuolet tyytyväisenä, voi varmistaa vuosien yhteistyön. Sponsoroijat toivovat sponsoroitavilta paitsi aktiivisuutta, myös innovatiivisuutta. Mitä enemmän sponsoroitava sitouttaa itseään ja toimiaan sponsoroivaan osapuoleen, sitä tiiviimpi ja kestävämpi yhteistyösuhteesta muodostuu.

Yhteistyön laadun ja kestävyyden varmistamiseksi, sekä sen syventämiseksi, tärkeää on:

 • Tiivis molemminpuolinen yhteydenpito!
 • Sponsoroinnin tulokset; menestys, tapahtumat, onnistunut markkinointi
 • Raportointi; markkinoinnin keinot ja tulokset
 • Motivaatio ja innovatiivisuus
 • Aktiivisuus ja valppaus
 • Kiitokset ja positiivinen palaute
 • Hyvän etiketin noudattaminen ja hyvä imago

8. Verkostoituminen

Nykyajan merkittävimpiä taitoja ovat suhdetoiminta- ja verkostoitumistaidot. Markkinan nopeat muutokset mahdollistavat uusien tilaisuuksien syntymisen ja sponsoroitavan tulisikin olla jatkuvasti valppaana. Verkostoituminen on tärkeää niin urheilussa kuin työelämässäkin. Uusien ihmisten tapaaminen sekä uusiin oman alan yrityksiin tutustuminen saattaa avata uusia mahdollisuuksia. Uusi kontakti saattaa olla sponsoroijan yhteistyökumppani, jolloin jo olemassa oleva sponsorointisopimus voi saada uusia ulottuvuuksia. Toisaalta uusi kontakti voi olla keino tavoittaa uusia alan osaajia ja yrityksiä. Uusien suhteiden luominen ja verkostoituminen on osa-alue ja taito, johon panostaminen on nykyajan yhteiskunnassa erityisen hyödyllistä.

Ideoita verkostoitumiseen:

 • Tutustu paikallisen alueesi tai seutusi radioon, televisioon tai sanomalehtiin
 • Ota selvää lajisi tai liittosi toiminnasta ja tavoitteista
 • Tarjoudu tuottamaan sisältöä seuran tai järjestön lehtiin tai kotisivuille
 • Kerro urheilumenestyksestäsi lajin yrityksille tai järjestöille
 • Selvitä mahdollisuutta kotiseudun lehden tai radion haastatteluun
 • Aktivoidu sosiaalisessa mediassa
 • Aktivoidu oman alasi tai lajisi keskustelupalstoilla
 • Säilytä tekemäsi työn todistukset ja tulokset
 • Kokoa painettu tai verkkoportfolio
 • Osallistu tapahtumiin
 • Tutustu eri alojen ja lajien osaajiin

Nina Ioanna (Sarjolahti)

Sponsorointivastaava, Myprotein & Mass

Myprotein Ambassador, WBFF Fitness Pro

Nina IoannaAnnika Ekqvist

Annika Ekqvist

Mass Ambassador

Annika on 24-vuotias liikunta-addikti, joka nauttii “adrenaliiliryöpyistä”, joita kova treeni saa aikaan. Annika kuuluu monien muiden MAss Ambassadorien tapaan Team Beyond Belief -kisatiimiin. Kipinä fitnessiin syttyi v. 2010, tavoitteellinen treenaaminen alkoi v. 2015. Ja ensimmäiset kisat Annika kisasi keväällä 2016. Kisa oli menestys ja se todellinen palo lajia kohtaan syttyi. Urheilullisen elämäntavan lisäksi Annika opiskelee viimeistä vuotta terveydenhoitajaksi ja on töissä lastenkodissa. Annikan somekanavissakin näkyy muut kiinnostuksen kohteet hyvin; Annika rakastaa liikuntaa, ruokaa, aurinkoa, matkustamista, sekä kaikkea mikä saa hänet nauramaan. Hyvää mieltä ja liikkumisen iloa siis!


Annika rakastaa tällä hetkellä...